Motorgaranti – För tryggt bilägande

Kort verision

För att garantin skall gälla så ska följande uppfyllas
Ditt fordon i tidigare service skall vara gjord enligt motortillverarens föreskrifter.

Champion motorgaranti kan ingås om fordonet inte är äldre än 5 år och max 7000 mil

Garantin förutsätter att din bil servas med angiven Champion motorolja. Av en Champion servicepartner.
Enligt motortillverkarens föreskrifter - dock minst en gång om året.

Vid ägarbyte av fordon ska pinkod överlämnas till den nya ägaren där namn och e-postadress ändras.
Ägarbyte

Om ägarbyte inte sker raderas motorgarantin samt personuppgifter efter 1 år.Motorgaranti – För tryggt bilägande

Fullständig verision

A. Tillämplighet m.m.

1. Denna garanti lämnas av Widik Distr. AB, nedan kallad Champion, och gäller
skador på de listade motordelarna under G.1 orsakade av att fullgod
smörjning ej uppfyllts av Champion motorolja. Garantin gäller i Sverige
för det fordon som angivits på värdebevisen/garantisedeln förutsatt att garantivillkoren uppfyllts. Garantin
innebär att Champion, under nedan angivna förutsättningar och villkor,
åtar sig att betala för avhjälpande av skada på motordelar om skadan
orsakats av Champion motorolja. Skadan avhjälps via en auktoriserad
Champion återförsäljare.

2. Denna garanti gäller tills dess att det fordon som angivits på värdebevisen/garantisedeln av denna garanti har gått 25000 mil eller blivit 10 år
gammalt, beroende på vilket som inträffar först.

3. Denna garanti gäller för personbilar och lätta lastbilar upp till en
totalvikt på 3,9 ton (3991 kg) samt för husbilar upp till 6 ton (6000
kg), som inte har körts mer än 7000 mil och som inte är äldre än 60
månader (enligt reg. bevis ), vid tidpunkten då ansökan om
motorgaranti gjordes.

4. Denna motorgaranti täcker endast privatägda fordon, leasade fordon
(om fordonets innehavare är fordonets benämnda brukare och denne
primärt är förpliktigad att företa reparationer av fordonet enligt leasingavtalet) och firmabilar (om bilens innehavare är bilens benämnda
brukare och beskattas för fordonsförmånen).

5. Motorgarantin gäller inte fordon som är anpassade för eller används i
tävlingssammanhang. Garantin gäller ej heller för fordon som trimmats
genom datorchips eller annorledes, om sådan trimning ej förelegat i
originalutförande hos fordonstillverkaren i samband med att fordonet
lämnat fabrik.

6. Motorgarantin gäller inte fordon som används i distribution eller annan
kommersiell trafik och inte heller fordon som huvudsakligen används för jordbruks- eller lantbruksändamål.

7. Motorgarantin täcker inte skada för vilken fordonet eller fordonsinnehavaren kan erhålla ersättning genom vagnskadegaranti, nybilsgaranti,
maskinskadeförsäkring eller annan garanti eller försäkring. Om skadan
är oljerelaterad och annars skulle täckas av garantin enligt G.1, betalar
Champion det av fordonsinnehavaren betalda självriskbeloppet enligt
sådan försäkring. Skadeavgift utgår för fordonet om oljan i fordonet ej
bytts i enlighet med Champion´s rekommendationer enligt klausul B.1,
men fordonstillverkarens rekommendationer iakttagits.

8. Motorgarantin gäller inte kända fel och brister, så som bristande konstruktion eller kvalitet som visat sig på flertalet lika fordon efter att de släppts på marknaden.

9. Som fel/skada anses inte:
Förslitning, förbrukning, frätning, korrosion, frysning, överhettning eller brand. Felaktig utförd reparation eller service i samband med verkstadsbesök.


B. Krav för motorgarantins giltighet
1. För att denna garanti skall gälla krävs värdebevis (spara samtliga värde-bevis), och/ Verkstads kvitto som visar:

a. att motoroljan i fordonet har bytts inom det antal kilometer biltillverkaren
rekommenderar, dock minst var 12:e månad.

b. att all Champion garantiservice utförts av en auktoriserad Champion återförsäljare, (DU FÅR INTE SJÄLV BYTA MOTOROLJA.)

c. att endast Champion motorolja använts i fordonets motor vid utförd Champion garanti service.

d. att fordonstillverkarens instruktioner och rekommendationer för fordonets användning, service och vård följts, särskilt med avseende på
kontroll och byte av oljefilter och luftfilter.

E. att godkänd olja och specifikation använts.C. Åtgärder vid skada

1. Om någon skada inträffar måste fordonsinnehavaren inom rimlig tid,
räknat från skadans upptäckt eller från den tidpunkt då skadan borde
ha upptäckts, meddela Champion detta per telefon 035-10 10 21, eller
per brev, och till adress Olofsdalsvägen 11, 302 41 Halmstad, skicka en
kopia av alla värdebevis och verkstadskvitton enl. B.1 till Champion på ovannämnda adress, och utan
orimligt dröjsmål lämna fordonet till en auktoriserad Champion återförsäljare för att åtgärda skadan. OBS! Champion kan kräva att oljeprov tas
från fordonets vevhus.

2. Champion kommer efter mottagandet att undersöka fordonsinnehavarens oljeservicehistorik samt efter eget bestämmande även äga rätt att
undersöka fordonets skada för att kunna fastställa om ifrågavarande
skada täcks av motorgarantin. Om skadan täcks av garantin betalar
Champion den auktoriserade Champion återförsäljaren (eller fordonets
innehavare om denne redan betalt Champion återförsäljaren) kostnaderna
för skaderegleringen med ett skäligt belopp, som normalt inte överstiger
standardpriset i tillverkarens prislista för reparationer. Om fordran görs
enligt klausul A.7, betalar Champion självrisken.

3. Åtgärdande av skada genom en auktoriserad Champion återförsäljare
enligt klausul C.2 skall ske inom rimlig tid efter att fordonsinnehavaren
har uppfyllt alla sina förpliktelser enligt klausul C.1. Vid fastställande av
vad som utgör rimlig tid för fordonets skadereglering kommer hänsyn
att tas till skadans art, svårigheten att lokalisera skadan, reservdelars
tillgänglighet och verkstadskapaciteten.
Kunden har inte i något fall rätt till någon ersättning utöver den direkta
reparationskostnaden och således inte för rese, logi eller transportkostnader,
förlust i näringsverksamhet, och/eller förlust av förlorad arbetsförtjänst.

4. Vid garantireparation skall skadan bedömas med hänsyn till bilens ålder och körsträcka.
Max utbetalning per skadetillfälle är 2 basbelopp enligt KPI


D. Champion´s skyldighet

1. Om Champion efter inspektion av fordonets oljeservicehistorik och om
det anses nödvändigt och lämpligt, skadan på motordel och oljeprov
från fordonets vevhus, avgör att skadan täcks av garantin, kommer
Champion att betala kostnaden för skaderegleringen (eller självrisken)
enligt klausul C.2.

2. Champion är inte ansvarig:
– om ifrågavarande skada orsakats av annan åtgärd eller händelse än
sådan som är hänförlig till fullgod smörjning av Champion motorolja, eller
– om fordonets innehavare från tid till annan underlåtit att iakttaga något
villkor eller bestämmelse i denna garanti.

3. Champion är endast ansvarig för skador som orsakats av otillräcklig
smörjning av Champion motorolja i enlighet med Champion´s anvisningar.
Champion är således inte ansvarigt för skador som är hänförliga till andra
orsaker eller händelser. Champion är ej heller ansvarigt för skada om fordonets innehavare från tid till annan underlåtit att iakttaga något villkor
eller någon bestämmelse i denna garanti.

4. Champion´s ansvar enligt denna garanti omfattar endast att Champion
åtager sig att betala kostnaden för skadereglering på motordelar (eller
självrisken) enligt klausul C.2. Därutöver kan en fordonsinnehavare som
är konsument ha ytterligare rättigheter.

E. Giltighet

1. Garantin gäller endast för den i klausul A.2 stipulerade tidsperioden.

2. Garantin följer fordonet. Den innehavare som från tid till annan innehar
fordonet kan göra anspråk gentemot Champion under garantin. Garantin
omfattar emellertid endast privatägda fordon m.m. i enlighet med klausul A.4 ovan. Om fordonet överlåts till annan innehavare än sådan som
anges i klausul A.4 ovan upphör garantin att gälla omedelbart. Garantin
kan ej åberopas av senare innehavare av fordonet som är privatperson
m.m. i enlighet med klausul A.4 ovan, om fordonet vid något tillfälle
tidigare innehafts av någon i sådan krets som ej ingår i den nämnda
klausulen.

F. Tillämplig lag

1. Denna garanti är underkastad svensk lag och alla tvister skall avgöras i
Sverige av allmän domstol.

G. Motordelar som omfattas av garantin

1. garantin gäller för skador på kolvar och kolvringar, kamaxel och lager,
turbolager, vevaxel och lager, ventiler och ventilstyrningar (exklusive
inslipning och justering), ventillyftare, kamkedja, cylinderfoder och cylindertopp, vipparmar och kulbultar, oljepump, kamdrev, vevstakar och lager, kolvbultar och bussningar, ventillyftarstång och stötstång, orsakade
av att fullgod smörjning ej uppfyllts av Champion motorolja. Garantin är
inte en förlängning av eller ett tillägg till fordonstillverkarens garanti.

Vid ägarbyte av fordon ska pinkod överlämnas till den nya ägaren där namn och e-postadress ändras.
Ägarbyte


Om ägarbyte inte sker raderas motorgarantin samt personuppgifter efter 1 år.